Az E.D.E az idősotthonok igazgatóinak nemzeti társulásait tömörítő nemzetközi szövetség, amely 18 európai országban működik.

Az Etikai Kódex az E.D.E alapító okiratára, valamint feladat-meghatározására épül. Figyelembe veszi a szövetségnek a hosszú távú ellátásban – így különösen a bentlakásos idősotthonokban és a nyugdíjas intézményekben – alkalmazandó vezetési elveit is.
Ezen túlmenően, a Kódex összhangban van a hosszú távú ellátásban dolgozó intézményvezetők Európában elfogadott alkalmazási feltételeivel is.

Az E.D.E elvárja a nemzeti szervezetektől, mint tagszervezetektől, a Kódex elfogadását, továbbá azt, hogy támogassák tagszervezeteiket is abban, hogy azokat lehetőségeikhez mérten érvényre jutassák.

Az E.D.E Igazgató Tanácsa javasolja, hogy a fentieken túl, a tagországokban történjen utalás az Etikai Kódexre az igazgatók munkaszerződéseiben és munkaköri leírásaiban is.

A tagok felvételével kapcsolatban maga az alapító okirat is tartalmaz rendelkezéseket, amelyek az Etikai Kódexre utalnak. Jelenleg az Igazgató Tanács nem vizsgálja módszeresen, hogy az adott nemzeti tagszervezetek valóban megfelelnek-e a Kódexben foglaltaknak, mindazonáltal amennyiben igazolt eltérések vannak a Tanács alapos és független vizsgálatot fog kezdeményezni az ilyen kérdésekben, és szükség esetén megteszi az alapító okiratban rögzített adminisztratív lépéseket.

Az E.D.E anyagi támogatást nyújt továbbá minden tagszervezetnek ahhoz, hogy tagjai közt széles körű önkéntes együttműködést alakítson ki, az Etikai Kódexet alapul véve. Végezetül pedig, az E.D.E felkér minden egyéb a hosszú távú ellátásban működő és az ügyfelek érdekeit képviselő szakmai szervezetet és szövetséget, továbbá kormányzati és közintézményt, hogy kérjék számon országaikban az E.D.E tagszervezetein az Etikai Kódex betartását. Ezen oknál fogva az E.D.E nyilvánosan hozzáférhetővé tette az Etikai Kódex szövegét és a nemzeti tagszervezetek listáját.

Az E.D.E az idősellátásban, különösen pedig a bentlakásos idősotthonokban és más nyugdíjas intézményekben dolgozó innovatív, felelős és hozzáértő igazgatók nemzeti szakmai szervezeteit képviselő szövetség. Tagjai támogatják a szociális szemléletet a vállalkozások világában, és felelősségteljesen fordulnak a jövő felé. Az idős és elesett emberekért dolgoznak, segítséget és ellátást biztosítanak részükre.

Innováció
Az E.D.E-nek és szervezeteinek, az időseknek szóló szolgáltatásokat fejlesztő és kínáló tagjai különösen ügyelnek arra, hogy mindig biztosítsák a választás lehetőségét ügyfeleik részére. Az igénylők szükségletei és elvárásai mindig elsőbbséget élveznek, még akkor is, ha ezek a szükségletek és elvárások az idő függvényében személyenként változnak.

Az E.D.E tagszervezetei kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelenben és a jövőben egyaránt, az idős emberek egyéni elvárásaira és képességeire tekintettek biztosítják szolgáltatásaikat, valamint figyelembe veszik az egyenjogúság és hozzáférhetőség elvét is.
Az E.D.E –nek és tagszervezeteinek fő célkitűzései között szerepel a szolgáltatások minőségének biztosítása és folyamatos emelése.

Felelősség
Az E.D.E-nek és szervezeteinek tagjai a szakmaiság talaján maradva, pozitív hozzáállással fordulnak kollégáikhoz, a saját intézményük keretein belül és kívül egyaránt. Nyitottak a kölcsönös együttműködésre valamint az építő jellegű kritikára, és tudatosan foglalkoznak az etikai kérdésekkel. Tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami sértheti a szakma megítélését vagy a kollégáik jó hírnevét.

Mindenkor igyekeznek megfelelő egyensúlyt fenntartani a saját érdekeik – vagyis az általuk vezetett intézmény érdekei – valamint az ellátást igénybevevők érdekei között. Az E.D.E-nek és szervezeteinek tagjai tudatában vannak, hogy példát kell mutatniuk minden az ágazatban dolgozó munkavállaló részére.

Odafigyelnek az alkalmazottként és önkéntesként dolgozó munkatársaikra egyaránt, így mindenkor törekszenek a legszélesebb értelemben vett jó munkakörülmények biztosítására.

Hozzáértés
Az E.D.E- nek és nemzeti szervezeteinek tagjai folyamatosan törekszenek egyéni, szakmai ismereteik fenntartására és bővítésére. A cél elérése érdekében többek között folyamatos és posztgraduális képzésben vesznek részt, valamint széleskörű szakmai tapasztalat- és eszmecserét folytatnak, saját szakmai szervezetük keretein belül és kívül egyaránt.

A tagok átláthatóan és követhetően végzik munkájukat. Bármikor készek arra, hogy beszámoljanak szakmai tevékenységükről az ellátásban részesülőknek, a dolgozóknak vagy képviseleteiknek, a felügyeleti vagy költségvetési szerveknek.
Az E.D.E keretein belül a tagok szabadon kifejthetik az egymás szakmai tevékenységével kapcsolatos véleményüket, az általuk vezetetett intézmény tekintetében az egyéni tapasztalataikon alapuló, átlátható vezetési rendszert dolgozhatnak ki, amennyiben az összhangban áll a Kódex rendelkezéseivel.

(Angol nyelvű verzió)