Integrált Jogvédelmi Szolgálat
(IJSZ)

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

Zöld szám: 06-80/620-055

Honlap: www.ijsz.hu

E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu

Ellátottjogi képviselő : Egediné Mandel Gizella

Telefon: 06-20/489-9595

E-mail: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu

1365 Budapest, Pf.: 646

 Az ellátottjogi képviselő fogadóóráit, minden hónap harmadik szerdáján tartja 10.00 – 14.00 óráig  a II. emeleti társalgóban, illetve előzetes egyeztetés szerint.

 ——————————————————————————–
 

 Az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről az Otthon teljes körű tájékoztatást ad a bentlakók, valamint az érdeklődők részére.

 Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezést igénybe vevő részére segítséget nyújt jogai gyakorlásában.

 Az ellátottjogi képviselő feladatai:
 •  Az Intézményben meghatározott időben rendszeresen fogadóórát tart.
 • Megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az Intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról.
 • Segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézménye és az ellátott között kialakult konfliktushelyzet megoldásában.
 • Segít az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál.
 • A jogviszony keletkezése és megszűnése továbbá az áthelyezés kivételéve eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az Intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét.
 • Az Intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá e jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során.
 • Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére.
 • Észrevételt tehet az Intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az Intézmény vezetőjénél.
 • Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé.
 • A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képviselő az e célra létrehozott szervezet keretében működik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.

 Az ellátottjogi képviselő jogosult
 •  A szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni.
 • A vonatkozó iratokba betekinteni.
 • A szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni.

Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.