Az Otthonban a lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az Otthon egyes részlegeiben jól látható helyen ki kell függeszteni.

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjai
  • 5 fő lakó
  • 1 fő hozzátartozó
  • 2 fő az otthon dolgozóinak képviselője,
  • 1 fő a fenntartó önkormányzat képviselője,

Az Érdekképviseleti Fórum lakótagjait lakógyűlésen, hozzátartozók képviselőjét hozzátartozói értekezleten, az Otthon dolgozóinak képviselőjét munkaértekezleten választják meg, egyszerű szavazati többséggel. A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.

A fenntartó önkormányzat képviselőjét Budapest Főváros Közgyűlése választja meg a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának javaslata alapján.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum elnökét. Az elnöki tisztet lakó töltheti be.

Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök dönt. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok 2/3–a jelen van, és biztosított a lakók, illetve hozzátartozóik legalább 50%-os jelenléte.

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni (a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, készítésének helyét és idejét, a meghallgatott személyek adatait és lakcímét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, és végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását), amelynek egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és az Intézmény vezetőjének meg kell küldeni.

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 4 évre választják, első ülésén elnököt, elnökhelyettest választ, ügyrendjét saját maga határozza meg. Üléseit negyedévenként, illetve szükség szerint tartja.

Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata:
  • a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása,
  • az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése,
  • gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről történő jegyzőkönyv készítéséről,
  • az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján,
  • a tagok munkájának segítése.

Tovább