Az ellátottjogi képviselő segítséget nyújt az intézményi elhelyezést igénybevevőnek a jogai gyakorlásában.

Az ellátottjogi képviselő az ellátást nyújtó intézménytől független, az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként működő Integrált Jogvédelmi Szolgálat keretében tevékenykedik.

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ): 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

Zöld szám: 06-80/620-055

Honlap: www.ijsz.hu  

E-mail cím: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu

Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.

 

Ellátottjogi képviselő: Egediné Mandel Gizella

E-mail cím: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu

Telefonszám: +36 20 489-9595

 

Az ellátottjogi képviselő e-mail és telefon útján folyamatosan az ellátottak rendelkezésére áll, továbbá megkeresést, előzetes egyeztetést követően igény szerint és szükség esetén személyesen is felkeresi az intézményt.

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai:

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról,

b) segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,

e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,

h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

 

Az ellátottjogi képviselő jogosult

  • az intézmény működési területére belépni,
  • a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,
  • a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni.

 

Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybevevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.