Érdekképviseleti Fórum

Az Érdekképviseleti Fórum az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.

 

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjai
  • 5 fő lakó
  • 1 fő hozzátartozó
  • 2 fő az intézmény dolgozóinak képviselője
  • 1 fő a fenntartó önkormányzat képviselője

 

Az Érdekképviseleti Fórum lakótagjait lakógyűlésen, a hozzátartozók képviselőjét hozzátartozói értekezleten, az intézmény dolgozóinak képviselőjét összdolgozói munkaértekezleten választják meg, egyszerű szavazati többséggel. A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.

 

A fenntartó önkormányzat képviselőjét a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottsága jelöli ki.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a fórum elnökét. Az elnöki tisztet lakó töltheti be.

 

Az Érdekképviseleti Fórum

  • előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet és az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
  • megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
  • tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
  • intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, ha az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel,
  • a házirend többszöri, súlyos megsértése miatt javasolhatja az intézményvezetőnek a jogosult áthelyezését.

 

Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök dönt. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok 2/3–a jelen van, és biztosított a lakók, illetve hozzátartozóik legalább 50%-os jelenléte.

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni (a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a jelenlévő személyek nevét és státuszát, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az ülésen elhangzott döntéseket, és végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását), amelynek egy-egy példányát az ügy kapcsán érintettnek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének is meg kell küldeni.